• ul. Sowińskiego 5/132
  • 44-100 Gliwice

Informacje dla autorów

1. Przygotowując artykuł do druku należy pamiętać, aby:
a)  używać jednoznacznego słownictwa naukowo-technicznego, a wprowadzając nowe określenia, podać dla nich ścisłe definicje. Nie stosować skrótów bez ich wyjaśniania,
b)  wzory matematyczne pisać w oddzielnych wierszach tekstu,
c)  stosować obowiązujące jednostki miar w układzie międzynarodowym SI.

2. Materiały do czasopisma „Rudy i Metale Nieżelazne, Recykling” prosimy nadsyłać na adres mailowy redakcji: rudyimetale@sigma-not.pl.

3. Artykuł powinien zawierać streszczenie, słowa kluczowe, tytuły tablic oraz rysunków w języku polskim i angielskim.

4. Miejsce tablic i rysunków powinno być wyraźnie zaznaczone w tekście. Materiał ilustracyjny powinien być przesłany w osobnym, opisanym pliku (w formatach .cdr, .gif, .jpg, .tif, .bmp, itp.). Należy pamiętać, że ilustracje, wykresy i fotografie noszą umownie nazwę rysunków. Rysunki powinny mieścić się w jednej szpalcie (8,5 cm) lub kolumnie (17,5 cm), powinny być wyraźne i kontrastowe.

5. Należy przestrzegać następującej konstrukcji opracowania:
a)  w lewym, górnym rogu maszynopisu zamieszczamy imię (lub imiona), nazwisko autora (autorów) artykułu. Tytuły naukowe, nazwę miejsca pracy, umieszczamy na dole  1 strony artykułu,
b)  następnie podajemy wyśrodkowany tytuł artykułu (wersalikami) w języku polskim i angielskim,
c)  pod tytułem umieszczamy streszczenie (kursywą) wraz ze słowami kluczowymi – do 6 wyrazów, w pierwszej kolejności w języku polskim, pod nim w języku angielskim,
d)  artykuł zaczynamy wprowadzeniem, a kończymy wnioskami,
e)  artykuł zamyka bibliografia sporządzona w stylu Chicago.
6. Redakcja zastrzega sobie prawo poprawek terminologicznych, stylistycznych oraz formalnego skracania artykułu. Wszelkie zmiany merytoryczne będą uzgadniane z autorem.

7. Do wiadomości redakcji należy podać dane kontaktowe autorów (adres do korespondencji, numer telefonu, adres mailowy).

Procedura recenzowania

Zasady etyki w publikacjach

Forumularz recenzji

Jak stworzyć bibliografię ?

Przypisy w bibliografii ułożone są w porządku alfabetycznym, dlatego kolejność numeracji w tekście artykułu nie jest zachowana.

WZÓR TWORZENIA PRZYPISÓW W STYLU CHICAGO

OPIS BIBLIOGRAFICZNY ARTYKUŁU NAUKOWEGO
Sformalizowany zapis bibliograficzny:
Autor #1 Nazwisko #1 Imię, Autor #2 Imię #2 Nazwisko. Rok. „Tytuł”. Czasopismo Tom (Zeszyt): Strony.

Przykład 1
Kawlewski Krzysztof, Eugeniusz Świtoński. 2013. „Zastosowanie algorytmów genetycznych w optymalizacji sterowania ruchów roboczych suwnicy pomostowej”. Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze 19 (1): 37–41.

OPIS BIBLIOGRAFICZNY KSIĄŻKI
Sformalizowany zapis bibliograficzny:
Autor #1 Nazwisko #1 Imię, Autor #2 Imię #2 Nazwisko, Autor #3 Imię #3Nazwisko. Rok. Tytuł książki. Miejsce: Wydawnictwo.

Przykład 2
Bronowska Krystyna, Elżbieta Żywucka-Kozłowska, Dariusz Czekan. 2009. Subkultury destrukcji. Studium metodologiczno-kryminalistyczne. Szczecin: Wydawnictwo PrintGroup.

OPIS BIBLIOGRAFICZNY ROZDZIAŁU W KSIĄŻCE
Sformalizowany zapis bibliograficzny:
Autor #1 Nazwisko #1 Imię, Autor #2 Imię #2 Nazwisko. Rok. Tytuł rozdziału. W Tytuł książki, Strony. Wydawnictwo.

Przykład 3
Lewandowski Roman, Ireneusz Kowalski. 2008. W poszukiwaniu obiektywnych metod pomiaru jakości usług medycznych. W Współczesne wyzwania strukturalne i menedżerskie w ochronie zdrowia, 253–266. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.