• ul. Sowińskiego 5/132
  • 44-100 Gliwice

O nas

Czasopismo  naukowo-techniczne „Rudy i Metale Niezależne, Recykling” jest jedynym czasopismem w Polsce obejmującym całość zagadnień i problemów związanych z metalami nieżelaznymi. Jest źródłem informacji dla środowisk naukowych oraz inżynierskich o rozwoju i postępie branży metali nieżelaznych. Artykuły publikowane w „Rudach i Metalach Nieżelaznych, Recykling”, w znacznej części prezentują wyniki prac naukowo-badawczych, doświadczalnych i wdrożeniowych kadry naukowców z wyższych uczelni, instytutów naukowo-badawczych, w tym również wyniki badań finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które obejmują badania własne, statutowe, projekty indywidualne, zespołowe i celowe oraz w zakładach przemysłu metali nieżelaznych. Czasopismo stanowi forum, na którym prezentowane są elementy prac doktorskich i habilitacyjnych.

Tematyka publikowanych artykułów obejmuje całość zagadnień i problemów związanych z metalami nieżelaznymi: geologia złóż, surowce mineralne, miernictwo, przeróbka rud, hutnictwo metali, przetwórstwo metali nieżelaznych, przetwórstwo aluminium, metalurgia proszków, metale szlachetne. W każdym numerze czasopisma publikujemy biuletyn Instytutu Metali Nieżelaznych w Gliwicach, w tym nowości technologiczne, wydarzenia gospodarcze, konferencje światowe i krajowe.

Uwzględniając aktualne tendencje związane z restrukturyzacją i nowoczesnym zarządzaniem, prezentujemy prace omawiające aktualne metody kierowania zakładami przemysłu metali nieżelaznych. W czasopiśmie publikujemy informacje Izby Gospodarczej Metali Nieżelaznych i Recyklingu, informacje o pracach doktorskich i habilitacyjnych, recenzje książek oraz kronikę, w której przekazujemy informacje o organizowanych konferencjach naukowych oraz kół Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Metali Nieżelaznych.

Czasopismo Rudy i  Metale Nieżelazne Recykling jest w systemie informacji naukowej prowadzonej przez Scientific Citation Index, Cambridge Scientific Abstracts, Information und  Dokumentation GDMB oraz Referativnyj Żurnal. Wersja papierowa jest wersją pierwotną.

Wszystkie artykuły o charakterze naukowym są opiniowane. Artykuły publikowane w naszym czasopiśmie w rankingu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego otrzymują 8 pkt.