O nasNajnowszy numer 2016Numery archiwalne KronikaInformacje dla AutorówWskazówki dla AutorówPrzewodnik Użytkownika Systemu PBNKontakt z nami
Miesięcznik
RUDY I METALE NIEZALEŻNE RECYKLING
Charakterystyka czasopisma
Rada Naukowa
Kolegium Redakcyjne
Recenzenci
Wydawca
Warunki prenumeraty 2016
Charakterystyka czasopisma


ISSN 0035-9696
Czasopismo  naukowo-techniczne Rudy I Metale Niezależne Recykling jest jedynym czasopismem w Polsce obejmującym całość zagadnień i problemów związanych z metalami nieżelaznymi.

Jest źródłem informacji dla środowisk naukowych oraz inżynierskich o rozwoju i postępie branży metali nieżelaznych. Artykuły publikowane w Rudach i Metalach Nieżelaznych Recykling w znacznej części prezentują wyniki prac naukowo-badawczych, doświadczalnych i wdrożeniowych kadry naukowców z wyższych uczelni, instytutów naukowo-badawczych, w tym również wyniki badań finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które obejmują badania własne, statutowe, projekty indywidualne, zespołowe i celowe oraz w zakładach przemysłu metali nieżelaznych. Czasopismo stanowi forum, na którym prezentowane są elementy prac doktorskich i habilitacyjnych.


Tematyka publikowanych artykułów obejmuje całość zagadnień i problemów związanych z metalami nieżelaznymi: geologia złóż, surowce mineralne, miernictwo, przeróbka rud, hutnictwo metali, przetwórstwo metali nieżelaznych, przetwórstwo aluminium, metalurgia proszków, metale szlachetne.
W każdym numerze czasopisma publikujemy biuletyn Instytutu Metali Nieżelaznych w Gliwicach,w tym nowości technologiczne, wydarzenia gospodarcze, konferencje światowe i krajowe oraz biuletyn KGHM CUPRUM Centrum Badawczo-Rozwojowe, Wrocław, w tym światowy rynek metali nieżelaznych.


Uwzględniając aktualne tendencje związane z restrukturyzacją i nowoczesnym zarządzaniem prezentujemy prace omawiające aktualne metody kierowania zakładami przemysłu metali nieżelaznych. W czasopiśmie publikujemy informacje Izby Gospodarczej Metali Nieżelaznych
i Recyklingu informacje o pracach doktorskich i habilitacyjnych, recenzje książek oraz kronikę,
w której przekazujemy informacje o organizowanych konferencjach naukowych oraz kół Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Metali Nieżelaznych.


Kolegium Redakcyjne czasopisma Rudy i Metale Nieżelazne Recykling nawiązuje coraz szerszą współpracę z wyższymi uczelniami zagranicznymi, między innymi Uniwersytet Laval w Kanadzie, Lehigh University w Bathlehem, PA (USA) oraz Technical Faculty w Serbii. Część otrzymanych artykułów jest publikowana w języku angielskim, a część z nich jest tłumaczona na język polski. Udział publikacji autorów zagranicznych, to uznanie rangi czasopisma, jednocześnie zaznaczamy, że wszystkie artykuły są recenzowane. Od kilku lat każdy artykuł publikowany w języku polskim posiada tłumaczony na język angielski tytuł artykułu, streszczenie, słowa kluczowe, opisy rysunków i tablic, co niewątpliwie ułatwia propagowanie nauki polskiej. Kolegium Redakcyjne dąży aby, na łamach prezentować wyniki najnowszych badań oraz kierunki rozwoju metali nieżelaznych w języku angielskim ze znacznie poszerzonym streszczeniem artykułu w języku polskim.

Czasopismo Rudy i  Metale Nieżelazne Recykling jest w systemie informacji naukowej prowadzonej przez Scientific Citation Index, Cambridge Scientific Abstracts, Information und  Dokumentation GDMB oraz Referativnyj Żurnal. Poziom merytoryczny artykułów publikowanych w czasopiśmie Rudy i Metale Nieżelazne Recykling jest porównywalny z publikacjami zagranicznymi z zakresu metali nieżelaznych.

Wersja papierowa jest wersją pierwotną.
Wszystkie artykuły o charakterze naukowym są opiniowane. Artykuły publikowane w naszym czasopiśmie w rankingu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego otrzymują 7 pkt.


O nas|Najnowszy numer 2016|Numery archiwalne |Kronika|Informacje dla Autorów|Wskazówki dla Autorów|Przewodnik Użytkownika Systemu PBN|Kontakt z nami